Assistència i docència

L’any 1976, empès per la necessitat de poder comptar amb professionals ben formats per rehabilitar el llenguatge de pacients amb lesions cerebrals, el Dr. Josep M. Vendrell va organitzar al Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona un primer curs de formació previst per una durada de 15 dies. L’acceptació generalitzada per part de diversos àmbits professionals relacionats amb el llenguatge va originar l’inici de l’Escola de Patologia del Llenguatge l’any 1977, amb la programació de cicles d’activitats docents de tres anys de durada que donaven accés a un Diploma expedit per l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i que posteriorment va ser reconegut oficialment per a la provisió de llocs de treball a Catalunya (DOGC 1110 de 22-2-89), Galícia (DOG 189 de 2-10-89) i en general a tot l’Estat Espanyol (BOE 172 de 20-7-89).

Tal com havia estat la intenció inicial, a redós del grup de professionals de l’EPL es va anar constituint un grup de tractament de pacients amb afàsia i altres trastorns cognitius, amb la creació formal per part de l’Hospital a partir de 1983, dins del Servei de Neurologia, del grup de treball anomenat Secció de Neuropsicologia.

Aquesta Secció de Neuropsicologia va ser la primera de les seves característiques de l’estat espanyol, fent activitats conjuntes amb l’EPL tot desenvolupant l’assistència com a base de la recerca i la docència en l’àmbit de les funcions neuropsicològiques alterades i fent de l’EPL un centre de referència a nivell internacional.

Recerca

Durant els anys 80 i 90, entenent la recerca com un motor del dinamisme de les activitats d’un centre docent i assistencial, l’EPL va establir una línia de desenvolupament en informàtica aplicada a l’estudi i rehabilitació de les funcions cerebrals superiors (llenguatge, memòria, atenció, càlcul, raonament), participant en diversos projectes cooperatius europeus i coordinant un projecte de cooperació entre Europa i Amèrica Llatina.

D’altra banda, el Professor Franz J. Stachowiak havia començat a aplicar tecnologia digital a la rehabilitació de l’afàsia durant els anys 80 treballant al Departament de Patologia del Llenguatge i la Parla de la Rheinische Landesklinik de Bonn (Alemanya), i posteriorment va continuar aquest tipus de recerca durant els anys 90 en diversos projectes alemanys i internacionals. En el context d’aquest projectes es van establir vies de cooperació entre l’EPL i les universitats de Leipzig, Giessen i SRH Hochschule für Gesundheit d’Alemanya.